Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DOEK VAN ROLIEN WEBSHOP

 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
  1. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen met betrekking tot de door Doek van Rolien webshop aangeboden producten.
  2. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
   1. Doek van Rolien webshop : Ondernemer, gevestigd te (9001EG) Grou aan de Stationsweg 12, die producten verkoopt; de wederpartij van koper.
   2. Koper : de wederpartij van de Doek van Rolien webshop.
   3. Consument : de koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
   4. Consumentenkoop : de koop tussen Doek van Rolien webshop en consument.
   5. Koop op afstand : de consumentenkoop waarbij de overeenkomst tot stand komt via internet, telefoon, fax of post.
 2. Aanbiedingen en overeenkomsten
  1. Iedere aanbieding van Doek van Rolien webshop is vrijblijvend, tenzij het een consumentenkoop betreft. In het geval van een consumentenkoop geldt een aanbieding van Doek van Rolien webshop gedurende de daarbij vermelde termijn of zolang de voorraad strekt.
  2. Tenzij Doek van Rolien webshop uitdrukkelijk een andere wijze van totstandkoming kenbaar heeft gemaakt komen overeenkomsten tussen Doek van rolien webshop en de koper tot stand door schriftelijke bevestiging door Doek van Rolien webshop, waaronder ook een bevestiging per e-mail verstaan wordt. Een automatisch elektronisch gegenereerde ontvangstbevestiging geldt niet als een dergelijke bevestiging. Doek van Rolien webshop behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren.
 3. Prijs en Prijswijziging
  1. De prijzen van de producten die worden vermeld op de website waarop de producten via de Doek van Rolien webshop worden aangeboden aan kopers die binnen Nederland wonen/gevestigd zijn, zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele administratiekosten, transportkosten, eventuele toepasselijke belastingen en/of andere rechten, tenzij  Doek van Rolien webshop anders overeengekomen is.
  2. Hoewel grote zorgvuldigheid in acht genomen wordt, kan het voorkomen dat de producten die aangeboden worden via de Doek van Rolien webshop verkeerd geprijsd zijn. Desalniettemin worden de prijzen in het kader van de bestelprocedure nog eens gecontroleerd op juistheid. Indien de daadwerkelijke prijs van een product lager blijkt te zijn dan de op de website vermelde prijs, dan zal de daadwerkelijke prijs in rekening gebracht worden. Indien de daadwerkelijke prijs van een product hoger blijkt te zijn dan de op de website vermelde prijs, dan zal Doek van Rolien webshop voorafgaand aan verzending van het product contact opnemen met de koper. Koper kan in dit geval kiezen om de koop te annuleren dan wel om het product voor de daadwerkelijke prijs af te nemen.
  3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijzen van grondstoffen, lonen, invoerrechten, belastingen en andere externe kosten (al dan niet ten gevolge van valutawijzigingen) stijgen, is Doek van Rolien webshop gerechtigd de koopprijs aan deze stijging aan te passen.
  4. Doek van Rolien webshop zal de koper van een dergelijke omstandigheid zo snel mogelijk op de hoogte brengen, waarna de koper alsdan gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden, tenzij bedongen is dat de levering langer dan 3 maanden na de koop zal plaats vinden of de verhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging.
 4. Betaling
  1. Betaling vindt plaats op (een van) de wijzen zoals door koper aangegeven tijdens de bestelprocedure. Op de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)condities van toepassing zijn. De datum van betaling is de datum waarop het betaalde bedrag ontvangen is door Doek van Rolien webshop op haar bank-/betaalrekening, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
  2. Doek van Rolien webshop is te allen tijde gerechtigd (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen of onder rembours te leveren.
  3. Indien op rekening wordt geleverd, dient betaling van het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder dat koper recht heeft op korting of verrekening.
  4. Indien, na het verstrijken van de betalingstermijn door Doek van Rolien webshop nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de koper in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente,zoals die geldt voor consumenten- dan wel zakelijke transacties, afhankelijk van de aard van de koper. Alle door Doek van Rolien webshop gemaakte kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late of onvolledige betalingen, komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- exclusief BTW.
  5. Indien de koper in verzuim is met betrekking tot haar betalingsverplichtingen, is Doek van Rolien webshop gerechtigd de (uitvoering van) de overeenkomst te annuleren.
 5. Levering
  1. Opgegeven lever(tijden) gelden niet als fatale termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient de koper de Doek van Rolien webshop schriftelijk in gebreke te stellen.
  2. Met inachtneming van artikel 5.1, zal Doek van Rolien webshop de bestelde producten (doen) leveren binnen een termijn van drie weken na ontvangst van de betaling, tenzij anders overeen gekomen is. In geval van een consumentenkoop zal Doek van Rolien webshop het product binnen 30 dagen na voltooiing van de bestelling leveren, tenzij dit niet mogelijk is ten gevolge van omstandigheden die niet aan  Doek van Rolien webshop toe te rekenen zijn. Indien de levering vertraagd is doordat een product (tijdelijk) niet op voorraad is dan wel anderszins, of indien de (gedeeltelijke) uitvoering van de overeenkomst niet mogelijk is, dan zal de koper daarvan binnen 3 weken op de hoogte gesteld worden. Koper is in dat geval gerechtigd de bestelling kosteloos te annuleren.
  3. Indien Doek van Rolien webshop gegevens van de koper nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, dan wel indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is bedongen, vangt de levertijd pas aan nadat de juiste en volledige gegevens respectievelijk de vooruitbetaling door Doek van Rolien webshop zijn ontvangen.
  4.  Doek van Rolien webshop dan wel door haar ingeschakelde derden bepalen op welke wijze de producten verzonden zullen worden.
  5. Het risico van de geleverde producten gaat op de koper over op het moment van de levering. Levering aan niet-consumenten vindt plaats op het moment dat de producten de opslagruimte van Doek van Rolien webshop hebben verlaten. Levering aan consumenten vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, aflevering wegens afwezigheid bij het postkantoor of bij door de koper aangegeven derden/buren daaronder begrepen.
  6. Indien de koper een levering weigert, kan de  Doek van Rolien webshop de daaruit voortvloeiende kosten bij hem in rekening brengen. Daarnaast heeft Doek van Rolien webshop in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen.
 6. Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle geleverde producten blijven eigendom van Doek van Rolien webshop totdat de koper aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst t.o.v.  Doek van Rolien webshop heeft voldaan.
  2. Indien de koper handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf (niet-consument) dan geldt:
   1. dat de koper producten die uit hoofde van dit beding eigendom zijn gebleven van Doek van Rolien webshop slechts zal mogen verkopen aan derden in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf;
   2. dat indien de koper zijn verplichtingen uit een met Doek van Rolien webshop gesloten overeenkomst niet nakomt, of indien er gegronde vrees bestaat bij Doek van Rolien webshop dat de koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, Doek van Rolien webshop gerechtigd is geleverde producten bij de koper of bij derden die de producten voor de koper houden, terug te halen. De koper dient in dat geval alle medewerking te verlenen.
 7. Ontbinding en retournering
  1. Bestellingen kunnen door de koper slechts met toestemming van Doek van Rolien webshop worden gewijzigd of geannuleerd. Indien Doek van Rolien webshop al kosten heeft gemaakt of ten gevolge van de wijziging of annulering kosten moet maken, dan kan Doek van Rolien webshop deze aan de koper in rekening brengen.
  2. In geval van koop op afstand heeft de consument het recht om binnen veertien werkdagen na ontvangst van het product de koop zonder toelichting schriftelijk (waaronder ook per e-mail) te ontbinden. Retourzending van de producten geschiedt op kosten van de consument. Indien de koopprijs al is betaald, zal deze zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van het product door Doek van Rolien webshop betaald worden, tenzij de producten zich niet meer in de originele verpakking bevinden, niet compleet zijn, het vermoeden bestaat dat de geretourneerde producten al zijn gewassen, gebruikt of door schuld of toedoen van de consument zijn beschadigd. Het te retourneren product dient binnen 30 dagen na ontvangst van het product door consument in het bezit te zijn van Doek van Rolien webshop. Het product dient in geval van retourzending voldoende gefrankeerd te zijn. Het risico en bewijs van verzending van het product berust bij de consument.
  3. Art. 7.2 is niet van toepassing op de koop op afstand van:
   1. zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop  Doek van Rolien webshop geen invloed heeft;
   2. zaken die:
    1. tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de koper;
    2. duidelijk persoonlijk van aard zijn; Hieronder vallen: de op maat gemaakte artikelen en de items voor mensen met speciale zorg
    3. door hun aard niet meer kunnen worden terug gezonden;
    4. snel kunnen verouderen;
   3. kranten- en tijdschriften;
   4. diensten die met instemming van de consument zijn uitgevoerd voordat de termijn van zeven werkdagen is verstreken.
  4. Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaats vinden na schriftelijke goedkeuring door Doek van Rolien webshop, waarbij Doek van Rolien webshop het recht heeft instructies te geven omtrent de wijze van verzending. De rechtstreekse kosten voor retourzendingen van de producten in het kader van dit artikel zijn voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen is.
 8. Opschortings- en ontbindingsbevoegdheid
  1. Naast hetgeen is bepaald in geval van overmacht en in artikel 6, is Doek van Rolien webshop bevoegd om de uitvoering van haar verplichtingen uit alle tussen partijen bestaande overeenkomsten (gedeeltelijk) op te schorten of deze overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden: a) indien de koper in verzuim is of Doek van Rolien webshop goede grond heeft te vrezen dat de koper niet of niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen; b) in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling, faillissement of schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken; of c) indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Doek van Rolien webshop kan worden gevergd.
  2. In de gevallen genoemd in artikel 8.1 worden bovendien alle eventuele verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar en zal Doek van Rolien webshop niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Dit laatste is niet van toepassing indien sprake is van een ontbinding naar aanleiding van omstandigheden die niet aan de consument toe te rekenen zijn.
 9. Garanties en reclames
  1. De door Doek van Rolien webshop te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke normen en eisen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik en bij gebruik conform de gebruiks- en wasvoorschriften zijn bestemd. Indien van toepassing gelden voor de door Doek van Rolien webshop geleverde producten garantiebepalingen van toeleveranciers en derden zoals producenten en importeurs.
  2. Bij gebruik buiten Nederland, dient de koper zelf te verifiëren of de producten geschikt zijn voor gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden en (wettelijke) eisen die daaraan gesteld worden.
  3. De koper is verplicht om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebleken gebreken dienen binnen 10 dagen –en bij uiterlijke gebreken onverwijld- schriftelijk (waaronder ook e-mail verstaan wordt) en gemotiveerd aan Doek van Rolien webshop. In geval van consumentenkoop geldt een termijn van 2 maanden na constatering van eventuele gebreken.
  4. Indien is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst voldoet en er is tijdig gereclameerd, dan heeft Doek van Rolien webshop de keus om het desbetreffende product te vervangen, zorg te dragen voor herstel dan wel de factuurprijs plus de betaalde verzendkosten daarvan te restitueren.
  5. Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking die vermeld worden bij aanbieding van de producten, gelden als een indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.
  6. Klachten aangaande geleverde producten die meer dan een jaar nadat de koper het product ontvangen heeft, ingediend worden niet meer in behandeling genomen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die welke is toegestaan ingevolge de artikelen 6:236, 6:237 en 7:24 lid 2 BW.
 10. Rechten van intellectuele eigendom
  1. De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door Doek van Rolien webshop aan de koper ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede begrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, etiketten, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten en half fabricaten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen en mallen, ontwerpen, dessins, namen en merken, berusten bij Doek van Rolien webshop, haar toeleveranciers, licentiegevers of andere rechthebbenden.
  2. Indien en voor zover Doek van Rolien webshop producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de koper, zoals door de koper aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de koper er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De koper vrijwaart Doek van Rolien webshop voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door Doek van Rolien webshop in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.
 11. Aansprakelijkheid voor schade
  1.  Doek van Rolien webshop is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt: a) door ondeskundig gebruik van het geleverde, gebruik/onderhoud op andere wijze dan voorgeschreven in de was- en gebruiksvoorschriften aangaande de producten of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is; b) doordat Doek van Rolien webshop is uit gegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens; c) door derden die op verzoek of met toestemming van de koper bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld; d) misverstanden, verminkingen, vertragingen, of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen, ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel.
  2. Alleen directe en aan Doek van Rolien webshop toerekenbare schade komt voor vergoeding in aanmerking. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals in ieder geval maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, verminderde opbrengst is uitgesloten. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die welke is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
  3. Voor zover Doek van Rolien webshop aansprakelijk is voor vergoeding van schade dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de (deel) levering betrekking heeft, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomende geval aan Doek van Rolien webshop uitkeert.
  4. De koper vrijwaart Doek van Rolien webshop voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de koper toerekenbaar is.
  5. Genoemde beperkingen in de artikelen 11.1 t/m 11.4 gelden niet indien:
   1. de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Doek van Rolien webshop of zijn (leidinggevende) ondergeschikten;
   2. er sprake is van productenaansprakelijkheid ten aanzien van een consument in de zin van Boek 6 Titel 3 Afdeling 3 BW.
 12. Overmacht
  1. In het geval dat Doek van Rolien webshop ten gevolge van overmacht niet in staat is de overeenkomst na te komen, is deze gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten tot de overmachtsituatie is geëindigd. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst met betrekking tot de producten die door de overmacht zijn getroffen te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. De koper is alsdan verplicht het reeds geleverde te betalen.
  2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden onder meer verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Doek van Rolien webshop geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Doek van Rolien webshop niet in staat is om haar verplichtingen na te komen, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend, niet of niet tijdige levering door leveranciers van Doek van Rolien webshop, import en export verboden opgelegd door of vanwege overheden, stakingen of afwezigheid door ziekte van een groot aantal van de werknemers van Doek van Rolien webshop, haar leveranciers of door haar ingeschakelde derden, elektrische storingen of storingen in het online bestelsysteem van Doek van Rolien webshop .
 13. Privacy en persoonsgegevens
  1. Persoonsgegevens verkregen door Doek van Rolien webshop als gevolg van bestelling van een product zullen alleen bewaard en verwerkt worden teneinde aan haar verplichtingen in het kader van de overeenkomst te voldoen, voor marketing en reclamedoeleinden van Doek van Rolien webshop en behoud van de klantenrelatie met koper. Bij de verwerking van de persoonsgegevens zal Doek van Rolien webshop de toepasselijke regelgeving in acht nemen, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens. De registratie van de persoonsgegevens zal aangemeld worden bij de controlerende autoriteit.
  2. Koper is te allen tijde gerechtigd zijn/haar persoonsgegevens zoals geregistreerd in te zien. Het verzoek tot inzage dient gestuurd te worden naar  Doek van Rolien webshop via het volgende e-mailadres: info@doekvanrolien.nl.
 14. Nederlands recht en bevoegde rechter
  1. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel en gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de koper aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
  2. In geval van geschillen is de rechter van de plaats waar Doek van Rolien webshop gevestigd is bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Doek van Rolien webshop het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. In geval van consumentenkoop is de rechter van de woonplaats van de koper bevoegd.
  3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 15. Overige bepalingen
  1. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
  2. Wijzigingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig en van toepassing indien deze op schrift zijn gesteld. Indien Doek van Rolien webshop gebruik maakt van aanvullende voorwaarden dan wel met deze algemene voorwaarden strijdige bepalingen, dan laat dit de geldigheid en toepasselijkheid van overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial